Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door Real Hair Fashion aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: “Opdrachtgever”) .
1.2 Iedere afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van Real Hair Fashion.
1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een Opdrachtgever of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden Real Hair Fashion niet, tenzij deze door Real Hair Fashion schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Bij tegenstrijdigheid van Algemene Voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze Voorwaarden.
1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Real Hair Fashion
Haarlemmerstraatweg 117
1165 MK  Halfweg
Telefoon: 036 7370510  (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00)
Email: info@realhairfashion.nl
KvK nummer: 34169364
Btw-identificatienummer: NL131508222B01

Artikel 3 – Orders, aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan Real Hair Fashion mag uitgaan.
3.2 Overeenkomsten tussen Real Hair Fashion en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door Real Hair Fashion zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien Real Hair Fashion reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.
3.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Real Hair Fashion niet. Wijzigingen van technische aard worden door Real Hair Fashion voorbehouden.
3.4 Real Hair Fashion heeft het recht , indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die Real Hair Fashion heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, Order en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als wijziging of aanvulling op de betreffende Overeenkomst of Order. Real Hair Fashion is bevoegd eventuele extra kosten ter zake van wijzigingen en/of aanvullingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen en –zo nodig- prijzen en/of (op)leveringstermijnen aan te passen.

Artikel 4 – Levering en levertijd
4.1 Alle door Real Hair Fashion opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Real Hair Fashion dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Real Hair Fashion is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Real Hair Fashion niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.
4.3 De levering geschiedt af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van Real Hair Fashion.
4.4 De door Real Hair Fashion te leveren zaken reizen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Real Hair Fashion bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. Real Hair Fashion is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever Real Hair Fashion een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.
4.5 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever.
4.6 Real Hair Fashion behoudt zich het recht voor in gedeelte af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 De door Real Hair Fashion opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af -werkplaats, -fabriek of -magazijn of -winkel en zijn inclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.
5.2 Real Hair Fashion heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.
6.2 Real Hair Fashion is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Real Hair Fashion het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Real Hair Fashion tot vergoeding van onkosten en winstderving.
6.3 In het geval dat de betalingstermijn met meer dan 14 dagen wordt overschreden, is opdrachtgever aan Real Hair Fashion vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever eventueel van toepassing zijnde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Real Hair Fashion behoudt de eigendom van alle door Real Hair Fashion aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.
7.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerst daartoe strekkende verzoek van Real Hair Fashion een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Real Hair Fashion aan op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.
7.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Real Hair Fashion.

Artikel 8 – Reclames
8.1 De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichtte diensten binnen 8 dagen nadat levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan Real Hair Fashion te melden.
8.2 In geval van een door Real Hair Fashion gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken heeft Real Hair Fashion het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Real Hair Fashion is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Real Hair Fashion.

Artikel 9 – Service- en onderhoudswerkzaamheden
9.1 Real Hair Fashion zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.
9.2 Alle door Real Hair Fashion bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van Real Hair Fashion tenzij Opdrachtgever een vergoeding betaald voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan aan Real Hair Fashion.
9.3 Real Hair Fashion kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Real Hair Fashion Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Van overmacht aan de zijde van Real Hair Fashion is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien Real Hair Fashion verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Real Hair Fashion, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van Real Hair Fashion aan hun verplichtingen.

Artikel 11 – Garantie
11.1 Op de artikelen die door Real Hair Fashion van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
11.2 Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Real Hair Fashion wijzigingen in de producten zijn aangebracht, die naar mening van Real Hair Fashion de normale werking en de betrouwbaarheid van de producten kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn zonder de toestemming van Real Hair Fashion aan het product reparaties zijn verricht.
11.3 Bedrijfsschade, gevolgschade of ander hier niet genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is immers van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door de Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
11.4 De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van Real Hair Fashion zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
11.5 Real Hair Fashion verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde producten. Real Hair Fashion garandeerd niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de producten. Alle producten worden verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en prestatie van de producten ligt bij Opdrachtgever. Indien en voor zover de producten door Real Hair Fashion van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitende de garantie bepalingen – voor zover aanwezig – van leverancier van toepassing.
11.6 Real Hair Fashion is niet verplicht reparaties op gebruikte producten uit te voeren. Real Hair Fashion behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Onverminderd de bepalingen met betrekking tot garantie sluit Real Hair Fashion uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit, voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen diensten of verband houdende met het gebruik daarvan.
12.2 Indien en voor zover en op Real Hair Fashion enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal Real Hair Fashion nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak dat directe of indirecte schade heeft berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat Real Hair Fashion, ingeval van schade noch direct noch indirect het geleverde product betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Real Hair Fashion, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Real Hair Fashion nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag ad € 10.000,- per schadegevel of samenhangende reeks gevallen.
12.3 Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Real Hair Fashion te zijn gemeld.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Real Hair Fashion voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door Real Hair Fashion geleverde product.

Artikel 14 – Ontbinding
14.1 In het geval Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Real Hair Fashion gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van Real Hair Fashion om volledige schadevergoeding te vorderen.
14.2 Real Hair Fashion kan, naast de hem toekomend rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever , met direct ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgevers aandeelhouders een besluit wordt genomen op Opdrachtgevers ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgevers activa of boedel of gedeelte daarvan, of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet
voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag ter zake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
15.1 De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen Real Hair Fashion en Opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht.
15.2 Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren, zal de Arrondissementsrechtbank te Haarlem bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.